Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Giới thiệu IAST

Viện Công nghệ tiên tiến (IAST), được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Viện được thành lập thông qua việc sáp nhập hai viện nghiên cứu hiện có của Đại học Tôn Đức Thắng, đó là Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) và Viện Khoa học Tính toán (INCOS).

IAST tập trung vào nghiên cứu liên ngành, chuyển giao công nghệ và đào tạo các nhà nghiên cứu có trình độ cao, nhằm nỗ lực thúc đẩy và mở rộng việc đóng góp kiến thức khoa học vào sự tiến bộ của xã hội.