Nhảy đến nội dung

Đề tài - Dự án

National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED)

1. Mô phỏng Monte Carlo tán xạ điện tử năng lượng thấp trong chất rắn

Mã số đề tài:  103.01-2015.02
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
Thời gian thực hiện: 24 tháng (05/2016 - 05/2018)
Tình trạng: Hoàn thành

2. Tăng cường độ nhạy của kính hiển vi lực nguyên tử bằng hốc quang học cộng hưởng

Mã số đề tài:  103.01-2016.70
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Vỹ
Thời gian thực hiện: 24 tháng (04/2017-04/2019)
Tình trạng: Hoàn thành

3. Nghiên cứu lý thuyết động lực học của quang electron gây ra bới laser trong phân tử

Mã số đề tài:  103.03-2018.60
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hirobumi Mineo
Thời gian thực hiện: 24 tháng (12/2018-12/2020)
Tình trạng: Hoàn thành

4. Tán xạ điện tử năng lượng thấp trong vật liệu

Mã số đề tài:  103.01-2018.300
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
Thời gian thực hiện: 24 tháng (04/2019 - 04/2021)
Tình trạng: Đang thực hiện

5. Nghiên cứu tăng cường băng thông cận hồng ngoại của đồng pha tạp đất hiếm trong gốm thủy tinh trong suốt cho bộ khuếch đại sợi quang

Mã số đề tài:  103.03-2019.56 
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Kim Dân
Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)
Tình trạng: Đang thực hiện

6. Nghiên cứu mối tương quan giữa trạng thái tới hạn, trạng thái chuyển và hiệu ứng từ nhiệt trong các vật liệu có cấu trúc perovskite

Mã số đề tài:  103.02-2019.349
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phạm Thanh Phong
Thời gian thực hiện: 24 tháng (3/2020 - 3/2022)
Tình trạng: Đang thực hiện

7. Các tính chất cơ-lý của thanh dò vi mô để ứng dụng trong cảm biến sinh-hóa học

Mã số đề tài:  103.01-2019.345
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Vỹ
Thời gian thực hiện: 24 tháng (3/2020 - 3/2022)
Tình trạng: Đang thực hiện

8. Nghiên cứu thiết kế cấu trúc và khảo sát tính chất điện từ của một số vật liệu spintronic tiên tiến bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Mã số đề tài:  103.01-2019.348
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Minh Hoạt
Thời gian thực hiện: 24 tháng (3/2020 - 3/2022)
Tình trạng: Đang thực hiện

Đề tài quốc tế

1. Rich essential properties of si-doped graphene

Mã số đề tài:  MOST 108-2112-M-153-002
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Khanh
Thời gian thực hiện 12 tháng (01/08/2019 - 31/07/2020)
Tình trạng Hoàn thành

2. Essential properties of silicene-based layered materials

Mã số đề tài:  FD107063
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Khanh
Thời gian thực hiện 12 tháng (01/08/2019 - 31/07/2020)
Tình trạng Hoàn thành