Nhảy đến nội dung

Phòng Vật lý sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Vật lý sinh học tập trung vào việc khám phá các cơ chế phân tử trong cơ thể sống và phát triển dược phẩm hướng tới điều trị bệnh cho con người. 

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 TS. Ngô Sơn Tùng Nghiên cứu viên ngosontung@tdtu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Trung Hải Nghiên cứu viên nguyentrunghai@tdtu.edu.vn
3 TS. Lê Thị Kim Dung Nghiên cứu viên lethikimdung@tdtu.edu.vn
4 CN. Thái Quỳnh Mai Trợ lý Nghiên cứu viên thaiquynhmai@tdtu.edu.vn
       

Công bố tiêu biểu:

9 CR2021 Phuong Nguyen, Ayyalusamy Ramamoorthy, Bikash Sahoo, Jie Zheng, Peter Faller, John Straub, Laura Domínguez, Joan-Emma Shea, Nikolay Dokholyan, Alfonso De Simone, Buyong Ma, Ruth Nussinov, Saeed Najafi, Son Tung Ngo, Antoine Loquet, Mara Chiricotto, Pritam Ganguly, James McCarty, Mai Suan Li, Carol Hall, Yiming Wang, Yifat Miller, Simone Melchionna, Birgit Habenstein, Stepan Timr, Jiaxing Chen, Brianna Hnath, Birgit Strodel, Rakez Kayed, Sylvain Lesne, Guanghong Wei, Fabio Sterpone, Andrew Doig, Philippe Derreumaux, Amyloid Oligomers: A Joint Experimental/Computational Perspective on Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, Type II Diabetes and Amyotrophic Lateral Sclerosis. Chem. Rev. 2021, 121, 2545–2647.
8 rscadv21marine Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Huy Truong Nguyen, Nam Dao Hong, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang, Huong Thi Thu Phung, and Son Tung Ngo, Potential inhibitors for SARS-CoV-2 Mpro from Marine compounds, RSC Adv. 2021,11, 22206-22213. [2021 RSC Advances HOT Article Collection]
7 rscadv21 Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Nguyen Xuan Ha, Pham Cam Nam  and  Huong Thi Thu Phung; Computational estimation of potential inhibitors from known drugs against the main protease of SARS-CoV-2; RSC Adv., 2021,11, 17478-17486. [selected for 2021 RSC Advances HOT Article Collection]
6 jpca2020 Nguyen Thi Mai, Son Tung Ngo, Peter Lievens, Ewald Janssens, Nguyen Thanh Tung, Photofragmentation Patterns of Cobalt Oxide Cations ConOm+ (n = 5-9, m = 4-13): from Oxygen-Deficient to Oxygen-Rich Species, J. Phys. Chem. A 2020, 124, 7333–7339. [selected for font cover]
5 JCC2020 Son Tung Ngo, Trung Hai Nguyen, Nguyen Thanh Tung, Pham Cam Nam, Khanh B. Vu, Van V. Vu. Oversampling Free Energy Perturbation Simulation in Determination of the Ligand-Binding Free Energy, J. Comput. Chem. 2020, 41, 611-618. [selected for font cover]
4 pccp2019 Nguyen Minh Tam, Long Van Duong, Hung Tan Pham, Minh Tho Nguyen and  My Phuong Pham-Ho; Effects of single and double nickel doping on boron clusters: stabilization of tubular structures in BnNim, n = 2–22, m = 1, 2; Phys. Chem. Chem. Phys. 2019,21, 8365-8375.
3 JPCB2019 Son Tung Ngo, Philippe Derreumaux, Van V. Vu; Probable Transmembrane Amyloid α-Helix Bundles Capable of Conducting Ca2+ Ions, J. Phys. Chem. B 2019, 123, 2645-2653.
2 jpcc2018 Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Mai, Hung Tan Pham, Ngo Tuan Cuong, and Nguyen Thanh Tung; Ultimate Manipulation of Magnetic Moments in the Golden Tetrahedron Au20 with a Substitutional 3d Impurity; J. Phys. Chem. C 2018, 122, 28, 16256-16264
1 CCR2018 Van V. Vu and Son Tung Ngo, Copper active site in polysaccharide monooxygenases. Coord. Chem. Rev. 2018, 368, 134-157. [Invited Review].