Nhảy đến nội dung

Phòng Vật lý sinh học


Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Vật lý sinh học tập trung vào việc khám phá các cơ chế phân tử trong cơ thể sống và phát triển dược phẩm hướng tới điều trị bệnh cho con người. 

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 TS. Ngô Sơn Tung  Trưởng nhóm  ngosontung@tdtu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Trung Hải Nghiên cứu viên nguyentrunghai@tdtu.edu.vn
3 TS. Lê Nguyễn Minh Thông  Nghiên cứu viên lenguyenminhthong@tdtu.edu.vn
4 TS. Lê Thị Kim Dung Trợ lý nghiên cứu viên lethikimdung@tdtu.edu.vn
5 ThS. Đỗ Thanh Hùng Trợ lý nghiên cứu viên dothanhhung@tdtu.edu.vn
6 CN. Thái Quỳnh Mai  Trợ lý nghiên cứu viên thaiquynhmai@tdtu.edu.vn

Công bố tiêu biểu:

9 122

CR2021

Phuong Nguyen, Ayyalusamy Ramamoorthy, Bikash Sahoo, Jie Zheng, Peter Faller, John Straub, Laura Domínguez, Joan-Emma Shea, Nikolay Dokholyan, Alfonso De Simone, Buyong Ma, Ruth Nussinov, Saeed Najafi, Son Tung Ngo, Antoine Loquet, Mara Chiricotto, Pritam Ganguly, James McCarty, Mai Suan Li, Carol Hall, Yiming Wang, Yifat Miller, Simone Melchionna, Birgit Habenstein, Stepan Timr, Jiaxing Chen, Brianna Hnath, Birgit Strodel, Rakez Kayed, Sylvain Lesne, Guanghong Wei, Fabio Sterpone, Andrew Doig, Philippe Derreumaux, Amyloid Oligomers: A Joint Experimental/Computational Perspective on Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, Type II Diabetes and Amyotrophic Lateral Sclerosis. Chem. Rev. 2021, 121, 2545–2647.
8 122rscadv21marine Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Huy Truong Nguyen, Nam Dao Hong, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang, Huong Thi Thu Phung, and Son Tung Ngo, Potential inhibitors for SARS-CoV-2 Mpro from Marine compounds, RSC Adv. 2021,11, 22206-22213. [2021 RSC Advances HOT Article Collection]
7 122

rscad21

Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Nguyen Xuan Ha, Pham Cam Nam  and  Huong Thi Thu Phung; Computational estimation of potential inhibitors from known drugs against the main protease of SARS-CoV-2; RSC Adv., 2021,11, 17478-17486. [selected for 2021 RSC Advances HOT Article Collection]
6 122

jpca2020

Nguyen Thi Mai, Son Tung Ngo, Peter Lievens, Ewald Janssens, Nguyen Thanh Tung, Photofragmentation Patterns of Cobalt Oxide Cations ConOm+ (n = 5-9, m = 4-13): from Oxygen-Deficient to Oxygen-Rich Species, J. Phys. Chem. A 2020, 124, 7333–7339. [selected for font cover]
5 122

JCC2020

Son Tung Ngo, Trung Hai Nguyen, Nguyen Thanh Tung, Pham Cam Nam, Khanh B. Vu, Van V. Vu. Oversampling Free Energy Perturbation Simulation in Determination of the Ligand-Binding Free Energy, J. Comput. Chem. 2020, 41, 611-618. [selected for font cover]
4 122

pccp2019

Nguyen Minh Tam, Long Van Duong, Hung Tan Pham, Minh Tho Nguyen and  My Phuong Pham-Ho; Effects of single and double nickel doping on boron clusters: stabilization of tubular structures in BnNim, n = 2–22, m = 1, 2; Phys. Chem. Chem. Phys. 2019,21, 8365-8375.
3 122

JPCB2019

Son Tung Ngo, Philippe Derreumaux, Van V. Vu; Probable Transmembrane Amyloid α-Helix Bundles Capable of Conducting Ca2+ Ions, J. Phys. Chem. B 2019, 123, 2645-2653.
2 122

jpcc2018

Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Mai, Hung Tan Pham, Ngo Tuan Cuong, and Nguyen Thanh Tung; Ultimate Manipulation of Magnetic Moments in the Golden Tetrahedron Au20 with a Substitutional 3d Impurity; J. Phys. Chem. C 2018, 122, 28, 16256-16264
1 CCR2018

CCR2018

Van V. Vu and Son Tung Ngo, Copper active site in polysaccharide monooxygenases. Coord. Chem. Rev. 2018, 368, 134-157. [Invited Review].