Nhảy đến nội dung

Phòng Vật lý nguyên tử, phân tử, và quang học

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Vật lý nguyên tử, phân tử, và quang học nghiên cứu cấu trúc của các nguyên tử, phân tử, cụm (nguyên tử, phân tử) và tương tác của chúng với trường ngoài, đặc biệt tập trung vào các vấn đề cơ bản của việc tạo ra các xung ánh sáng cực ngắn và xây dựng nền tảng cho các ứng dụng trong các lĩnh vực như xử lý thông tin lượng tử và công nghệ laser.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 GS.TS Trần Công Phong Nghiên cứu viên trancongphong@tdtu.edu.vn
2 TS. Lê Thị Cẩm Tú Nghiên cứu viên lethicamtu@tdtu.edu.vn

Công bố tiêu biểu:

1   Tran C. Phong, Nguyen T. Nam, Le T.T. Phuong, Tuning the van Hove singularities in monolayer PbBiI via C3v symmetry breaking, Phys. Lett. A, 2023, 474, 128830