Nhảy đến nội dung

Phòng Vật liệu và Cấu trúc tiên tiến

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Vật liệu và Cấu trúc tiên tiến tập trung vào việc phát triển các vật liệu tiên tiến và thiết kế cấu trúc sáng tạo để nâng cao hiệu suất và tính bền vững.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 GS.TSKH Phạm Đức Chính Nghiên cứu viên phamducchinh@tdtu.edu.vn
2 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Nghiên cứu viên nguyenthiphuong@tdtu.edu.vn
3 PGS.TS. Đặng Thùy Đông Nghiên cứu viên dangthuydong@tdtu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thành Nhơn Nghiên cứu viên nguyenthanhnhon@tdtu.edu.vn
5 ThS. Vũ Minh Đức Trợ lý nghiên cứu viên  vuminhduc@tdtu.edu.vn