Nhảy đến nội dung

Phòng Hóa học vật liệu tiên tiến

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Hóa học vật liệu tiên tiến hướng tới tiến hành các nghiên cứu về tổng hợp, đặc tính hóa và tính chất của các vật liệu tiên tiến với các ứng dụng đa dạng. 

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 TS. Nguyễn Lê Minh Trí Nghiên cứu viên nguyenleminhtri@tdtu.edu.vn
2 TS. Hoàng Lê Thụy Thùy Trang Nghiên cứu viên hoanglethuythuytrang@tdtu.edu.vn

Công bố tiêu biểu: