Nhảy đến nội dung

Phòng Hóa học vật liệu tiên tiến

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Hóa học vật liệu tiên tiến hướng tới tiến hành các nghiên cứu về tổng hợp, đặc tính hóa và tính chất của các vật liệu tiên tiến với các ứng dụng đa dạng. 

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 TS. Hoàng Lê Thụy Thùy Trang Nghiên cứu viên hoanglethuythuytrang@tdtu.edu.vn
2 TS. Vũ Thị Ngọc Ánh  Nghiên cứu viên vuthingocanh@tdtu.edu.vn
3 Ths. Đặng Lâm Tuấn Cường Trợ lý nghiên cứu viên  danglamtuancuong@tdtu.edu.vn

Công bố tiêu biểu: