Nhảy đến nội dung

Phòng Cơ học tính toán

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phòng Cơ học tính toán nghiên cứu liên quan đến việc phát triển các mô hình toán học biểu diễn chính xác các hiện tượng vật lý, cùng với việc áp dụng các kỹ thuật điện toán tiên tiến để phân tích các hiện tượng này. Các lĩnh vực chuyên môn chính của nó bao gồm cơ học chất rắn, động lực học chất lỏng, vật liệu đa tỷ lệ, kỹ thuật dân dụng, cơ điện tử, cơ sinh học, cũng như âm học và rung động.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 GS.TSKH Lê Khánh Châu Nghiên cứu viên lekhanhchau@tdtu.edu.vn
2 TS. Thái Hoàng Chiến Nghiên cứu viên thaihoangchien@tdtu.edu.vn
       

Công bố tiêu biểu: