Nhảy đến nội dung

Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 TS. Ngô Sơn Tùng Chủ tịch ngosontung@tdtu.edu.vn
2 TS. Đặng Thùy Đông Phó chủ tịch dangthuydong@tdtu.edu.vn
3 TS. Thái Hoàng Chiến Thư ký thaihoangchien@tdtu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thành Nhơn Thành viên nguyenthanhnhon@tdtu.edu.vn
5 TS. Nguyễn Trung Hải Thành viên nguyentrunghai@tdtu.edu.vn
6 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thành viên nguyenthiphuong@tdtu.edu.vn
7 TS. Nguyễn Trường Huy Thành viên nguyentruonghuy@tdtu.edu.vn
8 PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Thành viên  
9 PGS.TS Phạm Minh Quân Thành viên