Nhảy đến nội dung

Hội đồng cố vấn

Khái niệm hóa chương trình và phát triển chiến lược: Hội đồng có thể cố vấn cho Viện về việc phát triển các chương trình nghiên cứu mới, phân bổ nguồn lực và định hướng chiến lược tổng thể của Viện

Cố vấn nghiên cứu khoa học: Hội đồng có thể có thể cho Viện về việc tiến hành nghiên cứu khoa học, bao gồm phát triển các đề xuất nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu.

Đánh giá rủi ro: Hội đồng có thể đánh giá rủi ro liên quan đến nghiên cứu khoa học do viện thực hiện. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng nghiên cứu được tiến hành một cách an toàn và có trách nhiệm.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và Tên Vị trí Liên hệ
1 GS.TS Trần Công Phong Chủ tịch trancongphong@tdtu.edu.vn
2 GS.TSKH Phạm Đức Chính Ủy viên phamducchinh@tdtu.edu.vn
3 GS.TSKH Le Khanh Chau Ủy viên lekhanhchau@tdtu.edu.vn
4 PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên  
5 PGS.TS Phạm Minh Quân Ủy viên